Фототрихограмата е важен количествен метод за оценка състоянието на косата. Фототрихограмата оценява каква част от космите на главата са в етап на растеж (анаген)и колко са в процес на отпадане (телоген). С помощта на фототрихограмата може да се определи каква е причината за загуба на косата. Фототрихограмата се използва както за установяване причината за загуба на коса, така и за оценка на ефекта от лечението. Извършва се в две зони  – хормонално независима и хормонално зависима. Извършването на фототрихограмата изисква две посещения на пациента.

Първото посещение е подготовката на скалпа.

Участък с диаметър 1 см2 се обръсва до нивото на кожата. За комфорт на пациента се прави по начин, по който прическата да закрива тази зона.

Защо е необходимо това? Във всеки момент космите на главата се намират в анаген – активна фаза на живот и растеж или в телоген – т.е. в неактивен период на отпадане. След обръсване на определения участък космите, които са в телоген не порасват, защото не са живи, при все че още не са паднали. След 48 часа може да бъде определен точния процент на космите в анаген и в телоген по това дали за този период са пораснали или не. Едновременно с това може да бъде определен процента на изтънялата коса както в анаген, така и в телоген.

По време на втората визита след 48 часа се прави заснемането по специфичен начин с трихоскопска камера и снимките се обработват с помощта на специализирания софтуер.

Квалификацията на трихолога е ключово важна за качеството и информативната стойност на фототрихограмата. Провеждането на фототрихограмата в трихологичен център Лилия се извършва с помощта на софтуер – Trichoscience – европейски стандарт в трихологията от опитни специалисти-трихолози, преминали успешно Мастър клас по фототрихогрма.

Изчислява се общия брой косми на квадратен сантиметър, процентът на диспластични – т.е. изтънели, анагенни и телогенни косми. Дебелината на косата и разпределението по дебелини в процент и абсолютна стойност.

Тези данни са от съществено значение за диагностика на загуба на коса в ранните етапи и за диференциалната диагноза на различните видове косопад, както и за мониториране на ефекта от лечението.

Компютърната програма позволява запис на изображението и сравнение на следващ етап.

Повторна фототрихограма може да се направи не по-рано от 3 месеца след започване на лечението.
 

фото
фото

Представяме резултатите от фототрихограма на наша пациентка

Дата: 10.5.2017 г. 10:47:28

Марина, 44г.

Оплаквания: периоди на косопад без видима причина

Клинично е напълно здрава; всички лабораторни и хормонални изследвания са в норма

Няма стрес; храни се рационално; не е фамилно обременена
 

Заключение

 


Трихограмма:
Анагенни косми общо: 73%
Телогенни косми общо: 27%
Терминални косми сред анагенните: 95%
Терминални косми сред телогенните: 79%
Велус сред анагенните: 5%
Велус сред телогенните: 21%
Среден диаметър на терминалните косми сред анагенните: 75 мкм.
Среден диаметър на терминалните косми сред телогенните: 71 мкм.
Среден диаметър на велуса сред анагенните: 39 мкм.
Среден диаметър на велуса сред телогенните: 36 мкм.
 

Скорост на растеж на косата:

0.30мм за 24 часа

Графично представяне на фототрихограмата:

 
фото2
фото2 

Графиично представяне на гъстотата на косата:

 
фото3
фото3
 

Диаметр волос:
Средний диаметр: всех волос 71 +/- 3.2 мкм.
Средний диаметр: всех терминальных волос (>40 мкм) 74 +/- 1.9 мкм.
Измерено терминальных волос (>40 мкм): 92%

Измерено веллусных волос (<40 мкм): 8%
Среди терминальных: Тонких волос (40-60 мкм): 2%
Средних волос (60-80 мкм): 60%
Толстых волос (>80 мкм): 38%
Анизотрихоз: 68 +/- 21.3 мкм.

Графично представяне на диаметъра на космите:


фото4
фото4
 
фото5
фото5
Тук няма да се впускаме в анализ на фототрихограмата, защото това изисква специфична терминология и разбиране на материята.Използваме този пример само като демонстрация на възможностите и основните параметри, които определяме чрез този съвременен и прецизен метод за диагностика и количествена оценка на косата.

Достатъчно е да отбележим, че информацията от фототрихограмата ни позволи да определим точно състоянието на пациентката и успешно да решим нейния проблем.

 

Данните се публикуват със съгласието на пациентката. Само името е сменено.

 

 

 

 

В отпуска