Фототрихограмата е важен количествен метод за оценка състоянието на косата. Фототрихограмата оценява каква част от космите на главата са в етап на растеж (анаген)и колко са в процес на отпадане (телоген). С помощта на фототрихограмата може да се определи каква е причината за загуба на косата. Фототрихограмата се използва както за установяване причината за загуба на коса, така и за оценка на ефекта от лечението. Извършва се в две зони – хормонално независима и хормонално зависима. Извършването на фототрихограмата изисква две посещения на пациента.

Първото посещение е подготовката на скалпа.

Участък с диаметър 1 см2 се обръсва до нивото на кожата. За комфорт на пациента се прави по начин, по който прическата да закрива тази зона.

Защо е необходимо това? Във всеки момент космите на главата се намират в анаген – активна фаза на живот и растеж или в телоген – т.е. в неактивен период на отпадане. След обръсване на определения участък космите, които са в телоген не порасват, защото не са живи, при все че още не са паднали. След 48 часа може да бъде определен точния процент на космите в анаген и в телоген по това дали за този период са пораснали или не. Едновременно с това може да бъде определен процента на изтънялата коса както в анаген, така и в телоген.

По време на втората визита след 48 часа се прави заснемането по специфичен начин с трихоскопска камера и снимките се обработват с помощта на специализирания софтуер.

Квалификацията на трихолога е ключово важна за качеството и информативната стойност на фототрихограмата. Провеждането на фототрихограмата в трихологичен център Лилия се извършва с помощта на софтуер – Trichoscience – европейски стандарт в трихологията от опитни специалисти-трихолози, преминали успешно Мастър клас по фототрихогрма.

Изчислява се общия брой косми на квадратен сантиметър, процентът на диспластични – т.е. изтънели, анагенни и телогенни косми. Дебелината на косата и разпределението по дебелини в процент и абсолютна стойност.

Тези данни са от съществено значение за диагностика на загуба на коса в ранните етапи и за диференциалната диагноза на различните видове косопад, както и за мониториране на ефекта от лечението.

Компютърната програма позволява запис на изображението и сравнение на следващ етап.

Повторна фототрихограма може да се направи не по-рано от 3 месеца след започване на лечението.
 

Снимка на пациент на Лилия Трихология
Снимка на пациент на Лилия Трихология

Представяме резултатите от фототрихограма на наша пациентка

Дата: 10.5.2017 г. 10:47:28

Марина, 44г.

Оплаквания: периоди на косопад без видима причина

Клинично е напълно здрава; всички лабораторни и хормонални изследвания са в норма

Няма стрес; храни се рационално; не е фамилно обременена
 

Заключение


Трихограмма:
Анагенни косми общо: 73%
Телогенни косми общо: 27%
Терминални косми сред анагенните: 95%
Терминални косми сред телогенните: 79%
Велус сред анагенните: 5%
Велус сред телогенните: 21%
Среден диаметър на терминалните косми сред анагенните: 75 мкм.
Среден диаметър на терминалните косми сред телогенните: 71 мкм.
Среден диаметър на велуса сред анагенните: 39 мкм.
Среден диаметър на велуса сред телогенните: 36 мкм.

 

Скорост на растеж на косата:

0.30мм за 24 часа

 

Диаграма на графично представяне на фототрихограмата
Диаграма на графично представяне на фототрихограмата

 

Диаграма на графиично представяне на гъстотата на косата
Диаграма на графиично представяне на гъстотата на косата

 

Диаметр волос:
Средний диаметр: всех волос 71 +/- 3.2 мкм.
Средний диаметр: всех терминальных волос (>40 мкм) 74 +/- 1.9 мкм.
Измерено терминальных волос (>40 мкм): 92%

Измерено веллусных волос (<40 мкм): 8%
Среди терминальных: Тонких волос (40-60 мкм): 2%
Средних волос (60-80 мкм): 60%
Толстых волос (>80 мкм): 38%
Анизотрихоз: 68 +/- 21.3 мкм.

Графично представяне на диаметъра на космите:

 

Диаграма на графично представяне на диаметъра на космите
Диаграма на графично представяне на диаметъра на космите

 

Снимка на графично представяне на диаметъра на космите
Снимка на графично представяне на диаметъра на космите

 

Тук няма да се впускаме в анализ на фототрихограмата, защото това изисква специфична терминология и разбиране на материята.Използваме този пример само като демонстрация на възможностите и основните параметри, които определяме чрез този съвременен и прецизен метод за диагностика и количествена оценка на косата.

Достатъчно е да отбележим, че информацията от фототрихограмата ни позволи да определим точно състоянието на пациентката и успешно да решим нейния проблем.

Данните се публикуват със съгласието на пациентката. Само името е сменено.

  

В отпуска