Етични норми и правила

default

Етични норми и правила за предоставяне на медицинска информация и услуги в АИПСМП ТРИХОЛОГ ЕООД

 

Във връзка с предоставянето и получаването на медицинска грижа, и лекарите, и пациентите носят определени права и задължения. Тези права и задължения са основани на принципите на взаимно уважение, доверие и професионализъм, като целят да осигурят качествено и ефективно лечение, както и да защитят интересите и благосъстоянието на всички засегнати страни.

Настоящите етични норми и правила уреждат предоставянето на медицинска грижа от доставчика на здравни услуги АИПСМП ТРИХОЛОГ ЕООД, наричан по-долу „Лекаря/Лекарите“

и ползвателя на тези услуги, наричан по-долу „Пациента/Пациентите“

Права и задължения на лекаря и пациента

1. Права на лекаря:

1.1. Право на уважение: Лекарите имат право на уважение към тяхната професия, експертиза и решения; право на уважение към тяхната личност и правото на работна среда без заплахи, насилие или дискриминация.

 

1.2. Право на информация: Лекарите имат право да получават пълна и точна информация от пациентите за тяхната медицинска история и текущо състояние, което е необходимо за осигуряване на адекватно лечение.

 

1.3. Право на професионална автономия: В рамките на законовите и етичните стандарти, лекарите имат право да използват своите професионални знания и умения за вземане на решения относно най-подходящите методи на лечение за всеки отделен пациент.

 

1.4. Право на отказ от преглед:

 

1.4.1. Лекарят има право да откаже преглед, лечение или продължаване на медицинска грижа, ако пациентът не спазва упоменатите условия, не предоставя необходимата за лечението информация, систематично игнорира медицинските съвети или по друг начин сериозно затруднява предоставянето на качествена медицинска грижа.

 

1.4.2. Лекуващият лекар има право да откаже лечение, ако пациентът не е на територията на Република България или предстои да отсъства от страната за дълъг период от време. Това се налага от факта, че ефективното лечение често изисква редовни прегледи, проследяване и потенциална корекция на лечебния план. Отдалечеността или продължителното отсъствие на пациента могат сериозно да затруднят тези процеси и да поставят под риск качеството и ефективността на лечението.

Целта на тази политика е да се гарантира, че всички пациенти получават най-добрата възможна грижа, като същевременно се зачитат професионалните и етични норми на медицинската практика.

 

2. Задължения на лекаря:

2.1.1. Задължение за предоставяне на качествена медицинска грижа: Лекарите са задължени да предоставят на своите пациенти внимателна, компетентна и професионална медицинска грижа, основана на най-новите медицински стандарти и практики.

 

2.1.2. Задължение за конфиденциалност: Лекарите са задължени да запазят конфиденциалността на всяка лична и медицинска информация, получена в процеса на лечение, освен в случаите, предвидени от закона.

 

2.1.3. Задължение за информирано съгласие: Лекарите трябва да информират своите пациенти за предлаганите методи на лечение, техните потенциални рискове и ползи, и да получат тяхното информирано съгласие преди да предприемат каквито и да било медицински процедури.

 

3. Права на пациента:

3.1. Право на уважение и достойно отношение: Пациентите имат право на уважение към тяхната личност, вярвания и културни ценности, както и на достойно и внимателно отношение от страна на медицинския персонал.

 

3.2. Право на информация: Пациентите имат право на ясна, разбираема и пълна информация относно техните здравословни състояния, опции за лечение и възможни последствия.

 

3.3. Право на съгласие: Пациентите имат право да вземат информирани решения относно своето лечение и да дават или отказват съгласието си за медицински процедури.

4. Задължения на пациента:

4.1. Задължение за предоставяне на информация: Пациентите са задължени да предоставят точна и пълна информация за своето здравословно състояние, медицинска история и текущи медицински процедури или интервенции.

 

4.2. Задължение за спазване на медицински указания: Пациентите трябва да спазват медицинските съвети и указания предоставени от техния лекар. При възникване на нежелани реакции от предписаното лечение е необходимо да уведомят своевременно лекуващия лекар.

 

4.3. Задължение за уважение: Пациентите трябва да демонстрират уважение към медицинския персонал и други пациенти, както и към правилата и регулациите утвърдени в АИПСМП ТРИХОЛОГ ЕООД.

Тези права и задължения са основополагащи за взаимоотношенията между лекари и пациенти, като целят да насърчават ефективната комуникация, взаимното уважение и качествената медицинска грижа.

 

5. Политика за обсъждане на медицинска информация:

5.1. Задължителна част от политиката на АИПСМП ТРИХОЛОГ ЕООД е медицинската информация на пациентите да се обсъжда лично в кабинета на лекуващия лекар и само в присъствието на пациента. Това гарантира, че всяка дискусия относно здравословното състояние, диагнозата, лечението и всякакви медицински препоръки се осъществяват в среда, която осигурява максимална конфиденциалност и възможност за незабавни въпроси и отговори. Също така, тази политика помага за предотвратяване на всякакви недоразумения или грешки в комуникацията.

 

5.2. Строго забранена е практиката за обсъждане на медицинска документация и лична здравна информация по имейл, Вайбър, телефон или други електронни средства. Такава политика защитава поверителността на пациентите и гарантира, че всички медицински съобщения се разглеждат с необходимата сериозност и професионално внимание.


 

В отпуска